Forside
Om Dragsted Development
Mission -
Etik og Vilkår -
Etisk kodeks -
Forretningsvilkår -
Partnere -
Associerede konsulenter -
Samarbejdspartnere -
CMC certificering -
Dansk Management Råd -
Stillinger -
Links -
Ydelser & kompetencer
CMC certificering
Dansk Management Råd
Publikationer
Kontakt

Forretningsvilkår

Forud for enhver opgave udfærdiger vi som aftalegrundlag en opgavebeskrivelse og et økonomisk overslag. Overslaget angiver den økonomiske ramme og vilkårene for opgaven. Vi leverer gerne mere end aftalt, men fremsender aldrig regninger på ikke aftalte ydelser.  

I forbindelse med opgavens overslag vil nedenstående forretningsvilkår være gældende, med mindre andet er aftalt skriftligt.

1. Fakturering
Fakturering finder altid sted pr. ultimo hver måned eller ved afslutningen af en samlet opgave.

Hver faktura vil indeholde specifikation af hovedaktiviteterne i den pågældende periode. Der faktureres kun hele og halve timer.

2. Honorarberegning
Honorarberegningen for Dragsted Developments konsulenter er afhængig af opgavetypen og bemandingen.  

Timehonoraret for tilknyttede medarbejderes medvirken aftales for den enkelte opgave, hvor sådanne medvirker. Den aktuelle timesats aftales, inden en (del)opgave påbegyndes.

Ved korte møder (under tre timer) uden for vor adresse inkluderes transporttid i timeberegningen, idet vi dog maksimalt for sådanne korte møder vil fakturere 4 timer i alt, uanset hvor i Danmark mødet er foregået.

Ved længere møder medregnes transporttid ikke.

Ved indledningen til nye udviklingsprojekter faktureres det timeforbrug, der er medgået til forprojekteringen dvs. til at udarbejde projektoplæg, holde møder, samt gennemføre alle aktiviteter iøvrigt, der har til formål at skaffe kunden det nødvendige beslutningsgrundlag. Dette forprojekteringshonorar vil ikke være en del af projektoplæggets vejledende honoraroverslag.

Såfremt der er tale om deltagelse i konferencedøgn - dvs. hele arbejds-dage og -aftener samt overnatning, eller rejser til udlandet - debiteres 10 timer pr. døgn, uanset antallet af forbrugte timer, med mindre andet er aftalt i det enkelte tilfælde.

3. Andre opgaveomkostninger
Vore udlæg og andre direkte forbundne omkostninger til projektet, til f.eks. annoncer, reprosats, tests, undervisningsmateriale, tryk af rapporter, transport, rejser, opholdsudgifter o.l. videredebiteres til kostpris.

Kørsel debiteres til statens takster.

Ved lederudvælgelsesopgaver beregnes et fast gebyr på kr. 4.500,- til dækning af opgavens generelle administration. Beløbet debiteres normalt på første faktura.

4. Moms
Alle vore ydelser er belagt med moms efter de til enhver tid gældende regler.

5. Betalingsbetingelser
Alle fakturaer vil være påført: en seneste betalingsdato, der normalt er 1 uge fra fakturadato. Dette er reglen, der vil blive administreret efter, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes renter med 1,5% pr. påbegyndt måned.

Hvis ikke andet er påført fakturaen sker indbetaling til vor konto i Jyske Bank:

Reg. nr: 5073
Konto nr: 167 577-8

6. Honoraroverslag
Ledelsesrådgivning og udviklingsledelse af den individuelle og situationsbestemte karakter, som Dragsted Development yder, er i de fleste tilfælde vanskelig at budgettere, før et overblik over projektet foreligger i praksis. Et sådant skabes reelt først - ganske naturligt - et stykke inde i selve udviklingsarbejdet.

Såfremt det drejer sig om gennemførelse af et på forhånd velkendt eller meget veldefineret projekt, kan der udarbejdes et vejledende overslag.

Hvis der foreligger et vejledende overslag og det undervejs i projektet skønnes, at det vil blive overskredet væsentligt, drøftes dette med kunden.

Den månedsvise og informative fakturering giver imidlertid et godt grundlag for løbende at følge honorarudviklingen og dermed undgå overraskelser og ubehagelige dialoger på et for sent tidspunkt.

Det kan yderligere aftales, at hver eneste månedsfaktura indeholder oplysning om resterende overslagsbeløb, så kunden evt. kan følge med i det faktiske honorarbeløb sammenlignet med det skønnede.

7. Projektbemanding
I forbindelse med indgåelse af projektaftaler vil det blive aftalt, om andre tilknyttede rådgivere vil blive allokeret i projektet, ligesom deres baggrund og rolle vil blive beskrevet i projektaftalen.

Dragsted Development påtager sig ansvaret under nærværende etiske forpligtelser og forretningsbetingelser for tilknyttede rådgivere, hvis honorarer er indeholdt i Dragsted Developments fakturering.

For evt. andre eksterne eller kundeinterne personer, der efter kundens ønske, indgår i et etableret projektteam, påtager vi os intet ansvar.

8. Ansvar
Dragsted Development er i en periode på to år fra opgavens afslutning ansvarlig for eventuelle fejl og forsømmelser i forbindelse med udførelsen af en aftalt opgave.

Dragsted Development er dog ikke ansvarlig for opdraggiverens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Dragsted Developments økonomiske ansvar kan ikke overstige det oppebårne honorar for opgavens løsning.

Dragsted Development er dækket af en professionel ansvarsforsikring, tegnet ved selskabet Nassau Forsikring. Police nr. VBA 0600037.


Dansk Institut for Certificerede Management Konsulenter Dansk Industri Dansk Management R倢 coords=
seo sider michael kors wallet
Manolo Blahnik Sandals
cheap isabel marant sneakers
nike free australia
Canada Goose Jackets woman
Giuseppe Zanotti Sale
discount christian louboutin
ray ban usa
roger vivier shoes
roger vivier sandals
barbour mens jacket